Hz Salih aleyhisselam ve Semud kavmi ile ilgili ayetler

Konular

Salih Aleyhisseam Ve Kavmi İle İlgili Ayetler

İniş Sırasına Göre


KAMER SURESİ

İniş Sırası: 37 • Mushaf Sırası: 54 • Mekki Sure • 55 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


23. Semud da uyarıları yalanladı.

24. Dediler ki: “Bizim gibi bir insana mı uyacağız? O zaman biz, bir sapıklık ve bir çılgınlık içine düşeriz.”

25. “İlâhî öğüt aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır! O, yalancı şımarığın tekidir.”

26. Yalancı şımarık kimmiş yakında/yarın bileceklerdir.

27. Gerçek şu ki; Biz onlara imtihan olarak dişi deveyi gönderenleriz. Onları gözetle ve sabret (bekle!)

28. Onlara, suyun aralarında taksim olunduğunu haber ver. Her biri, içme nöbetinde hazır bulunsun!

29. Onlar bir arkadaşlarını çağırdılar, o da bıçağa sarılarak deveyi kesti.

30. Azabım ve uyarılarım nasılmış?!..

31. Şüphesiz Biz, üzerlerine tek bir çığlık gönderdik. Hayvan ağılına konulan kuru otlar gibi, yere seriliverdiler.

32. Ant olsun, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Düşünüp öğüt/ibret alan yok mudur?

ARAF SURESİ

İniş Sırası: 39 • Mushaf Sırası: 7 • Mekki Sure • 206 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


73. Kardeşleri Salİh’i de Semud’a/kavmine (gönderdik). Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur. Rabbinizden size açık delil gelmiştir; bu Allah’ın dişi devesi, sizin için bir ayettir, onu bırakın, Allah’ın arzında otlasın. Sakın ona bir kötülükle dokunmayın. Sonra sizi acı bir azap yakalar.

74. Âd’dan sonra, sizi halifeler (onların yerine geçenler) yaptığını hatırlayın. Sizi yeryüzünde yerleştirdi; onun düzlüklerinde saraylar kuruyorsunuz ve dağlardan evler yontuyorsunuz. Allah’ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde bozguncular olarak fesat/terör çıkarmayın.”

antalya'da ki Likya'lılara ait myra antik kenti

Myra Antik Kenti Antalya'da bulunan bir Likya kentidir. M.Ö 5. yy civarında kurulmuş. Likya birliğinin en büyük kentlerinden biridir. Aziz Nikolas bu şehirde yaşamış ve adına ait bir de kilisesi varmış. Aziz Nikolas Noel Baba diye de bilinmektedir. 7 ve 9. yüzyıllarda Arap akınlarına maruz kalmış ve Aziz Nikolas kilisesi yıkılmış. 17. yy da ise önemini tamamen yitirmiş. Salih aleyhisselamın kavmi gibi dağlarda mezarlar, evler yapmışlar.


75. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler, aralarından iman etmiş güçsüz kimselere dediler ki: “Salih’in gerçekten, Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz?” (Müminler) dediler ki: “Biz onunla gönderilene inananlarız.”

76. Büyüklük taslayanlar dediler ki: “Biz de gerçekten kendisine inandığınız şeyi tanımayıp inkâr edenleriz.”

77. Dişi deveyi kestiler ve böylece Rablerinin emrini çiğnediler/emrine uymadılar. Dediler ki: ”Ey Salih! Bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Eğer sen gönderilmişlerden isen?”

78. Onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı da, kendi yurtlarında diz üstü çökekaldılar.

79. (Salih) onlardan yüz çevirdi. “Ey kavmim!” dedi: “Gerçekten ben, Rabbimin gönderdiğini size duyurdum, size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz.”

ŞUARA SURESİ

İniş Sırası: 47 • Mushaf Sırası: 26 • Mekki Sure • 227 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


141. Semud kavmi de gönderilen elçileri yalanladı.

142. Hani kardeşleri Salih onlara demişti: “Allah’tan korkup sakınmaz mısınız?

143. Şüphesiz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim!

144. Allah’tan korkun ve bana itaat edin!

145. Buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbine aittir.

146. Burada güven içinde bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz?

147. Bahçelerde, çeşmelerde,

148. ekinler arasında ve yumuşak tomurcuklu hurmalıkların ortasında?

149. Ustalıkla dağlardan evler yontuyorsunuz.

150. Allah’tan sakının ve bana itaat edin!

151. Aşırı gidenlerin emrine uymayın;

152. onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar ve düzeltmeye/iyileştirmeye çalışmazlar.”

153. Dediler ki: “Sen büyülenmiş kimselerdensin!

154. Sen de bizim gibi beşersin/insansın. Eğer doğrulardan isen bir mucize/bir ayet getir.”

155. (Salih) dedi ki: “İşte bu dişi bir deve! Onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün su içme hakkı da sizindir.

156. Sakın ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar.”

157. Onu kestiler sonra pişman oldular!

158. Derhal onları azap yakaladı. Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların birçoğu inanmıyor.

159. Şüphesiz O Rabbin; üstündür, merhametlidir.

NEML SURESİ

İniş Sırası: 48 • Mushaf Sırası: 27 • Mekki Sure • 93 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


45. Ant olsun kardeşleri Salih’i de Semud (kavmine): “Allah’a kulluk edin” diye gönderdik. Bir de baktık ki onlar birbirleriyle çekişen iki grup oluvermişler!

46. “Ey kavmim!” dedi. “Niçin iyilikten önce kötülüğe acele ediyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz.”

47. Dediler ki: “Senin ve seninle beraber bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık.” Dedi ki: “Sizin uğursuzluk sandığınız belâlar Allah’tan gelmektedir. Aksine siz yapageldiğiniz kötülüklerin karşılığı verilen bir topluluksunuz.”

48. Şehrin içinde dokuzlu bir çete/terör örgütü vardı; yeryüzünde terör yapıyorlar ve düzen bırakmıyorlardı.

49. Allah’a ant içerek dediler ki: “Ona ve ailesine gece baskını düzenleyelim sonra da velisine; ailesinin yok oluşuna şahit olmadığımızı söyleriz. Kesinlikle biz doğru söyleyenleriz deriz.”

50. Bir tuzak kurdular. Oysa Biz de onlar farkında olmadan bir plan yaptık!

51. Tuzaklarının sonucu bak nasıl oldu? Şüphesiz Biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik!

52. İşte şunlar onların evleridir! Hainlikleri yüzünden çökmüş, ıssız... Bilen bir kavim için bu olayda şüphesiz bir ibret vardır.

53. İman edenleri ve korunup sakınıyor olanları kurtardık.

iran'da bulunan persepolis

Persepolis. İran, Şiraz’da bulunan şehrin tarihi yaklaşık 2500 yıl öncesine dayanmaktadır. Allah, bu kalıntılara bakarak aklımızı kullanmamızı söylüyor.

HUD SURESİ

İniş Sırası: 52 • Mushaf Sırası: 11 • Mekki Sure • 123 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


61. Ve Semud’a, kardeşleri Salih’i gönderdik; “Ey kavmim!” dedi. “Allah’a kulluk edin. Sizin için, O’ndan başka hiçbir İlâh yoktur. Sizi topraktan/yerden var etti/inşa etti ve sizi orada, (Dünyayı) imar etmeye memur kılarak yaşatan da O’dur. O’ndan bağışlanma dileyin. Sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır (sizi görür, işitir, bilir); dualara cevap verendir.”

62. “Ey Salih!” dediler; “Sen aramızda bundan önce ümit beslenen bir kişi idin! Bizi, atalarımızın ibadet ettikleri şeylere ibadet etmekten men mi ediyorsun? Kesinlikle biz, bizi çağırdığın şeyden şüphe duyuyoruz.”

63. “Ey kavmim!” dedi. “Görüşünüz ne, söyler misiniz? Eğer ben, Rabbimden bir delil üzerinde isem ve bana katından bir iyilik vermişse bu durumda, beni Allah’tan kim kurtarır, şayet O’na isyan edersem! Şu halde, bana hüsrandan başka bir katkınız olmaz!

64. Ey halkım! Bu, Allah’ın dişi devesidir; sizin için bir belge… Bırakın Allah’ın toprağında otlasın. Ona kötü niyetle dokunmayın yoksa fazla sürmez, azaba çarpılırsınız.”

65. Onu kestiler. Dedi ki: “Üç gün daha yurdunuzda yaşayın. İşte bu, yalanlanmayacak bir sözdür.”

66. Nihayet emrimiz gelince; Salih’i ve onunla birlikte inanan kişileri, Bizden bir rahmetle, o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz O Rabbin; güçlüdür, üstündür.

67. Zulmeden kişileri korkunç ses yakaladı da derhal, yurtlarında diz üstü çökmüş olarak sabahladılar!

68. Sanki orada hiç şenlik kurup eğlenmemişlerdi! İyi bilin ki, Semud kavmi Rablerine nankörlük ettiler. İyi bilin ki, Semud defolup gitti!

ZARİYAT SURESİ

İniş Sırası: 67 • Mushaf Sırası: 51 • Mekki Sure • 60 Ayettir

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.


43. Semud kavminde de!.. Hani onlara: “Bir süreye kadar faydalanın” denilmişti.

44. Rablerinin emrine baş kaldırdılar. Bakınıp dururlarken onları yıldırım yakaladı.

45. O zaman kalkmaya güçleri yetmedi, yardım edenleri de olmadı.